มรดกไทย l วิถีไทยแบบล้านนา

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “อุ๊ยคำ”
มรดกวิถีไทย เรือนไทยแบบล้านนา
มรดกภูมิปัญญาไทย อาหารไทยสำหรับผู้สูงอายุ
มรดกทางภาษา นิทานพื้นบ้านล้านนา เรื่อง เชียงดาว
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[20 สิงหาคม2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895