ENGLISH_AROUND_YOU l วลีภาษาอังกฤษจาก Apple

#ENGLISH_AROUND_YOU l วลีภาษาอังกฤษจาก Apple
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
.
ออกอากาศ ออกอากาศ [ 19 สิงหาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ