มทร.อีสาน เผยอันดับการเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ปีแรกขึ้นสู่อันดับ 26 ของประเทศ และ 529 ของโลก


เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ได้ทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกทั้งหมด 719 แห่ง สมัครเข้าร่วมจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking ในปี 2018 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลังจากที่ได้ประกาศตัวเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และได้ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของ มทร.อีสานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ปัจจุบันได้เริ่มเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในทางที่ดีขึ้นหลายด้านทั้งทางด้านของสภาพแวดล้อมและตัวบุคคล มหาวิทยาลัยจึงได้สมัครเข้าร่วมประเมินผลและจัดอันดับเป็นปีแรก โดยผลปรากฏเป็นที่น่าพอใจ อยู่อันดับที่ 26 ของประเทศไทย และเป็นที่ 529 ของโลก ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

โดยการประเมินครั้งนี้ มีเกณฑ์การตัดสินใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยของเสียและสิ่งปฏิกูล สภาพแหล่งน้ำภายในพื้นที่ การการจารจรขนส่งภายใน และด้านการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ผ่านการหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง มทร.อีสานได้ผลคะแนนทั้งสิ้นรวม 3,925 คะแนน