มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : นวัตกรรมสร้างสรรสู่ชุมชนบึงกาสาม จ.ปทุมธานี ตอนที่ 1

#รายการมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ตอน นวัตกรรมสร้างสรรสู่ชุมชนบึงกาสาม จ.ปทุมธานี ตอนที่ 1

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz

ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-08.30 น.

#บริการวิชาการ, #บึงกาสาม, #ราชมงคลธัญบุรี, #ราชมงคลช่วยชุมชน, #นวัตกรรม,