มรดกไทย l ความเป็นมาและความนิยมในการแก้บนด้วยการจ้างละครแก้บน

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ม่านไทรย้อย”
มรดกวิถีไทย ไปไหว้พระและชมความงามของวัดหงส์ทอง วัดสมานที่อำเภอบางปะกง
มรดกภูมิปัญญาไทย ความเป็นมาและความนิยมในการแก้บนด้วยการจ้างละครแก้บน
มรดกทางภาษา เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ และการพูดจรรโลงใจ ในงานอาชีพต่างๆ
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[10 กันยายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895