จุฬาฯ – ใบยา เดินหน้าประกาศความสำเร็จ วัคซีนป้องกัน Covid-19

RMUT TALK l จุฬาฯ – ใบยา เดินหน้าประกาศความสำเร็จ วัคซีนป้องกัน Covid-19

สัมภาษณ์ ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ
อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/OR_hyUyiCxg