มทร.ตะวันออก จัดโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine muuteune Thailand 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine muuteune Thailand 4.0 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ไทยแอร์โรสเปซอินดัสทรีส์ จำกัด วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กัปตันจากสายการบินชั้นนำของประเทศไทย ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ในโครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง
.
สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ให้ความสำคัญ ในการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ซึ่งโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย มหาวิทยาลัย ได้แสดงความพร้อมและศักยภาพ ที่จะพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลทั้งหลักสูตรปริญญา (Degree) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการในครั้งนี้ ดังนั้น ทางสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ จึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับ บริษัท ไทยแอร์โรสเปซอินดัสทรีส์ จำกัด จัดการอบรม Up-skiVRe-ski ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรด้านการบิน ให้ได้รับมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้มาตรฐานองค์การความปลอดภัยด้านการบิน แห่งสหภาพยุโรป (EASA) เป็นใบรับรองการอบรม เพื่อให้เป็นที่ต้องการและตรงตามมาตราฐานการบิน ในอุตสาหกรรมการบิน เป็นการตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ของประเทศ
.
มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม จำนวน 250 คน ฝึกอบรมจำนวน 285 ชั่วโมง ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 60 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 225 ชั่วโมง รวมระยะเวลาอบรม 19 วันผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และผู้เข้ารับการอบรม ที่ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขที่ EASA กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรจาก EASA เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย