ENGLISH_AROUND_YOU l หยุดใช้คำศัพท์อังกฤษเหล่านี้!!!! เพราะคนไทยใช้ผิดมาตลอด ซึ่งฝรั่งฟังไม่รู้เรื่อง

#ENGLISH_AROUND_YOU l หยุดใช้คำศัพท์อังกฤษเหล่านี้!!!! เพราะคนไทยใช้ผิดมาตลอด ซึ่งฝรั่งฟังไม่รู้เรื่อง
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
.
ออกอากาศ ออกอากาศ [23 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ