มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภาและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ปัจจุบันโลกของการศึกษาได้เปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับบทบาท เพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.พระนคร โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1.การพัฒนาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
2.เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
3.พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
4.พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุดเน้น เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
.
นันทนา สีมา วิทยุราชมงคลพระนคร รายงาน