มทร.อีสาน อันดับ 3 ม.ราชมงคล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 โดยได้ผลรวม 91.29 คะแนน

วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ช.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2563 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอยู่ในประเภท สถาบันอุดมศึกษา ได้ผลคะแนนรวมอยู่ที่ 91.29 คะแนน ได้ผลการประเมินระดับ A และ ผ่าน เกณฑ์การประเมิน โดยเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินในปี 4 ที่ผ่านมา คือ ปี 2559 ได้ 48.44 คะแนน ปี 2560 ได้ 77.57 คะแนน ปี 2561 ได้ 81.41 คะแนน และ ปี 2562 ได้ 86.63 คะแนน จะเห็นได้ว่า มทร.อีสาน มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้ จากผลการประเมินดังกล่าว มทร.อีสาน อยู่อันดับที่ 3 ของ มทร. ทั้ง 9 แห่ง และอยู่ในอันดับที่ 22 ของประเทศ ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ชี้ชัดว่า มทร.อีสาน มีการดำเนินงานที่ชัดเจนและโปร่งใสสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพร้อมดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเที่ยงธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์และประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป
.
จิตสุภา ประหา ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน