ENGLISH_AROUND_YOU l คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการโทรศัพท์

#ENGLISH_AROUND_YOU l คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการโทรศัพท์
.
โดย อ.ชนฎนาถ จินศรี
และ อ.พุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
.
ออกอากาศ ออกอากาศ [7 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #RmuttRadio #Englisharoundyou #ภาษาอังกฤษ #สนทนาภาษาอังกฤษ #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #แกรมม่า #สำนวนอังกฤษ