THE FUTURIST l EP.15 SMEs หรือองค์กรต้องฟังแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น !


THE FUTURIST l EP.15 SMEs หรือองค์กรต้องฟังแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้น !
.
คุณณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์
ผู้ก่อตั้ง, BentoWeb
.
คุณเอเดรียน สจ๊วต
Chief Strategy Officer, SOKOCHAN
.
คุณดนัย วิริยะยรรยงสุข
CEO, XSelly
.
คุณชนกานต์ ชิชชัชวาล
CEO&Co-Founder, ZWIZ.AI
.
ดำเนินรายการโดย คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 18.30-19.00 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #THEFUTURIST #CEEMEAGAIN