RedcrossOnRadio l มาตรฐานการแพทย์ทางไกล

#RedcrossOnRadio l มาตรฐานการแพทย์ทางไกล
.
โดย เฉลิมรัตน์ น้อยกลาง
และ ชลิตา กิตติภัทฑ์
.
ออกอากาศ[ 19 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio