ราคากลาง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รายปี (๔ ครั้ง/ปี) เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น ๖BT๕.๙ G-๒ จำนวน ๑ งาน