กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการยกย่องผู้กระทำคุณงามความดีที่ช่วยอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1.ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา 2.ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ 3.ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานที่เป็นรูปเล่มเข้าคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 และนำส่งทางไปรษณีย์ วันประทับตราไม่เกินวันที่ 22 มกราคม 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี 0-549-4095 ถึง 8 หรือทางเว็บไซต์ www.sd.rmutt.ac.th
.
พรทิพย์ อุ่นชาวนา สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี รายงาน