มทร.ธัญบุรี เปิดให้นักศึกษาใช้งานระบบบริการการศึกษา ผ่านทาง Mobile Application และเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้ใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาผ่านทาง Mobile Application : RMUTT Student Smart Service หรือใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาผ่าน website : www.oreg.rmutt.ac.th ได้ทั้ง 2 รูปแบบ โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานได้ เช่น ข่าวประกาศ ประวัตินักศึกษา ผลการลงทะเบียน ภาระค่าใช้จ่าย ตารางเรียน ตารางสอบ ผลการศึกษาและการใช้งานผ่าน Mobile Application ยังมีฟังก์ชั่นพิเศษ คือ บัตรนักศึกษาในรูปแบบ Digital (RMUTT Digital Student Card) เพื่อให้การใช้งานที่ง่ายและสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application ได้ผ่านทาง Smart Phone ต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบวิธีการใช้งานใกล้เคียงกับระบบบริการออนไลน์ ผู้ที่จะใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่าน Mobile Application ได้ต้องทำการติดตั้ง Application ผ่าน App Store และ Play Store สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี 0-2549-3690
.
พรทิพย์ อุ่นชาวนา สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี รายงาน