มทร.รัตนโกสินทร์ แถลงข่าวและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2

ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธาน แถลงข่าวและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาของ“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)” ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานสรุปผล “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ ๒” โครงการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 6 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพ ช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร วิชาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง วิชาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต วิชาชีพ ช่างงานดันท่อลอด วิชาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน และวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รวม 365 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของคนในอาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เป็นการพัฒนาทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ จนถึงการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นยกระดับคุณภาพของบุคคลในอาชีพสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินงานโครงการครบตามข้อกำหนด เงื่อนไข และเกณฑ์ตามแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่ศาลายา
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์: รายงาน