มทร.ล้านนา เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Talent Mobility สร้างกำลังคนขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดย มทร.ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สอวช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรมขึ้นใน 3 จังหวัด คือ มทร.ล้านนา เชียงราย ตากและเชียงใหม่
.
ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เปิดเผยว่า “ มทร.ล้านนา ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน หรือ Talent Mobility โดยความร่วมมือของ สอวช.และสป.อว. รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้เป็นแนวคิดที่เกิดจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนให้ มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา มทร.สุวรรณภูมิ และมทร.อีสาน นำร่อง โครงการ Talent Academy โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ฯ จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน และสร้างเครือข่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการออกปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ สู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีความรู้แต่ยังขาดประสบการณ์ และถอดบทเรียน สร้างชุดองค์ความรู้การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และผลิตสื่อที่จะนำไปถ่ายทอดประสบการณ์ได้
.
กิจกรรมภายในงานครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ รวมถึงการเสวนา ในหัวข้อ “RMUTL- Chiang Mai-Lam Pang /Talent Mobility/ITAP/สวพ./WiL จะเดินหน้าอย่างไร โดยตัวแทนจากหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการและการขอจดสิทธิบัตรจากผลงาน Talent Mobility และ iTAP การฝึกเขียนเอกสารเชิงหลักการเพื่อพิชิตทุนวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน