ภาวะโรคไต และการเปลี่ยนถ่ายไต ในผู้ป่วยปัจจุบัน

RMUT TALK I ภาวะโรคไต และการเปลี่ยนถ่ายไต ในผู้ป่วยปัจจุบัน

สัมภาษณ์ พญ.ผ่องพรรณ ทานาค
อายุแพทย์โรคไต สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต โรงพยาบาลพระรามเก้า

สาเหตุของโรคไตในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มาจากโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสัมพันธ์กับความอ้วน ไขมันสูง กินอาหารเค็ม และขาดการออกกำลังกาย ซึ่งสาเหตุเหล่านี้สามารถป้องกันและรักษาไม่ให้ลุกลามจนกลายเป็นโรคไตวายได้
ปัจจุบันแพทย์ไทยเรามีความรู้ความสามารถในการผ่าตัดเปลี่ยนไตประสบผลสําเร็จได้ดีทัดเทียมกับต่างประเทศผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนไตสําเร็จแล้วจะสามารถมีชีวิตยืนยาวและดํารงชีวิตด้วยคุณภาพที่ดีประกอบอาชีพได้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยคนไทยที่ได้รับการเปลี่ยนไตไปแล้วหลายพันคนหลายๆ สาขาอาชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ สถาบันโรคไตและเปลี่ยนไต โทร 1270

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/8Hy7lpjPEyc