คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดงาน GRADN OPENING ศูนย์คหกรรศาสตร์ช่อพวงชมพู

RMUT TALK I คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดงาน GRADN OPENING ศูนย์คหกรรศาสตร์ช่อพวงชมพู

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

งาน Grand Opening ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ในงานพบกับ บรมครูคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ) ผศ. ศรีสมร คงพันธุ์ บรรยายสาระน่ารู้ “เล่าเรื่องอาหารไทย เมื่อนานมา” ชิมขนมเส้น 4 ภาค และทำความรู้จักและชม ขนมประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “ขนมหินฝนทอง” และเวลา 14:30น. เป็นต้นไปชมการประกวดค้นหานางแบบและชมแฟชั่นโชว์ผลงานนักศึกษา หลักสูตรการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย และชมศิลปะดอกไม้บนอาภรณ์ โดยบูรณการร่วมกับสาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/3YN8rZfftKE