คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมเกษตรอาสา พัฒนาชุมชน


ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรมเกษตรอาสาลงพื้นที่ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน ทำแปลงปลูกผักสวนครัว เลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมสันทนาการให้น้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์ อุปถัมภ์) เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชน ประชาชน และนักเรียนที่ขาดแคลน รวมถึงเพื่อให้การศึกษามีคุณภาพและทำให้นักเรียนเกิดทัศคติที่ดีต่อโรงเรียนของตนเอง โดยมี นายชานนท์ เรียนกิจ ครูชำนาญการ และนักเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วย โสมนรินทร์ อุปถัมภ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา