มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้าศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC จังหวัดตรัง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่องผลผลิตหอยนางรมจากโรงเพาะฟักสู่เกษตรกร และเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบอินทรีย์เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนชายฝั่งจังหวัดตรัง พร้อมเข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดตรัง ต่อ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมแห่งชาติ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต