มทร.พระนคร จัดประกวดหนังสั้นครั้งที่ 11 New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลิตชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน

RMUT TALK I มทร.พระนคร จัดประกวดหนังสั้นครั้งที่ 11 New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลิตชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน

สัมภาษณ์ ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

ผศ.อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 5 คน ร่วมประกวดสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นในโครงการประกวดสื่อ To Be No. 1 “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้แนวคิด “New Normal Start New Life in New World วิถีใหม่ ผลิตชีวิต ก้าวสู่โลกที่เปลี่ยน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 50,000
โดยเนื้อหาภาพยนตร์สั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดกระแสคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงโทษ/พิษภัยของยาเสพติด และให้ข้อคิดข้อเตือนใจไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สำหรับผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 02-665-3777 ต่อ 6870

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/ewMvdnjxumU