คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ คว้า 2 รางวัล จากการเป็นต้นแบบสถาบันพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก


ผศ.ว่าที่ร.อ.ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า มทร.สุวรรณภูมิได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก-โรงเรียน ขยายโอกาสในเครือข่ายคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งผลการดำเนินโครงการได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการแบบอย่างเข้ารับรางวัล 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างศูนย์เกษตรอินทรีย์เพื่อโรงเรียนและชุมชน โดย รร.บ้านคลองพระพิมล และโครงการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมแบบชุมชนมีส่วนร่วม (จีน-ญี่ปุ่น) โดยรร.วัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์) การดำเนินงานของสถาบันพี่เลี้ยงโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการดำเนินโครงการ รวมเป็นเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่-เกียรติบัตร ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ผลักดันสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และชุมชน ที่มีความพร้อมทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน