มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดการประกวดคัดเลือกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ เพิ่มโอกาสทางการค้า


ที่บ้านเปิงเคลิ่ง ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก พบทุเรียนมากกว่าร้อยสายพันธุ์ บางต้นมีอายุมากกว่า 100 ปี สูงหลายสิบเมตรขึ้นไป มีการปลูกทั้งบนเชิงเขา ในป่า ตามลำธาร มีลำต้นสูงใหญ่ ผลผลิตที่ได้มีเนื้อน้อย เมล็ดใหญ่ แต่รสชาติมีความหอมหวาน แปลกแตกต่างไปจากทุเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และเครือข่ายอนุรักษ์ทุเรียน จัดโครงการสำรวจและทำแผนการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านในป่าอุ้มผาง เพื่อนำมาตรวจพิสูจน์ หาสายพันธุ์ที่แท้จริงและตั้งชื่อสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้า โดยนางเกศสุดา อั๋งสกุล หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ตาก เผยว่า งานวิจัยทุเรียนพื้นบ้าน ใช้วิธีเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำทุเรียนมาส่งเข้าประกวด เพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านที่ดีที่สุดของหมู่บ้านเปิงเคลิ่ง เพื่อนำไปศึกษาสายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน หาชื่อเก่า หรือตั้งชื่อใหม่ และนำไปสู่การพัฒนาสายพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้น โดย มทร.ล้านนา ตาก จะมีการจัดประกวดคัดเลือกสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อจะได้ต้นพันธุ์ที่ดี ผลผลิตมีคุณภาพดี เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค คาดว่าอีก 2-3 ปี คงจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้น เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตั้งชื่อทุเรียนพันธุ์ดีประจำจังหวัดตากให้โด่งดังเหมือนทุเรียนจังหวัดอื่น ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมเกษตรกรปลูกเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพื่อการส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ