FaceTheFact l ข้อคิดดีๆ จากพระไพศาล วิศาโล

#FaceTheFact l ข้อคิดดีๆ จากพระไพศาล วิศาโล
.
จากการฟังรายการนิ้วกลมสนทนากับพระไพศาล วิศาโล ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทำให้ได้ข้อคิดที่ดี สามารถนำมาปรับใช้ได้ กับชีวิตประจำวัน ดังต่อไปนี้
1.ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ สงบเย็นและเป็นประโยชน์ สงบเย็นได้จากการฝึกจิตใจ ส่วนการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้จากการลงมือปฏิบัติ
2.มนุษย์จงมีปัญญา และพร้อมจะให้ความกรุณาต่อผู้อื่น
3.การที่ได้ศึกษาข้อความรู้จากพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ทำให้เกิดสิ่งที่ตามมาคือ การที่มีพรหมวิหารสี่ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และ อุเบกขา
4.เรื่องพุทธธรรม ที่เป็นเรื่องในอดีตกาล โดยแท้จริงแล้วสามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้อย่างทันสมัย เช่น มีคำถามว่า คนวัยหนุ่มสาว เมื่ออกหัก และคิดว่าชีวิตหมดความหมาย คำตอบของพระไพศาล คือ จงตั้งสติ และคิดว่าการที่คนอื่นเห็นเราไร้ค่านั่นคือคนอื่นเห็น แต่แท้จริงความมีคุณค่าของตัวเรา ต้องเกิดจากตัวเราเป็นผู้กำหนด อีกทั้งต้องอภัยให้ผู้อื่น

ข้อมูล จาก Roundfinger Channel
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 30 พฤศจิกายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย