คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนางสาวสุจิตรา เกิดผล หัวหน้างานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ซึ่งเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสายบริหารธุรกิจต่อไป อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
นันทนา สีมา วิทยุราชมงคลพระนคร รายงาน