มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี โควตานักกีฬาดีเด่น 2564

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษา ป.ตรี โควตานักกีฬาดีเด่น 2564
.
สัมภาษณ์ ผศ.ณัฐ แก้วสกุล
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี
.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักกีฬาดีเด่น ม.6 ปวช. ปวส. กศน. ประจำปีการศึกษา 2564 โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาจาก โครงการพิเศษ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หนึ่งในโครงการพิเศษคือ โควตานักกีฬาดีเด่น รับผู้สมัครที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬาประเภท ต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาปฏิบัติตามทุกขั้นตอนแล้ว จึงจะมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสมบูรณ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย.64 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.oreg.rmutt.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี โทร 02 549 3683 หรือ 3629