มทร.อีสาน ออกประกาศมาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-๑๙ ระลอกใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ของประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยมีความห่วงใยต่อนักศึกษาและบุคลากรของมาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติตนของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) สำหรับมหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีได้ปรับให้เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการตรวจคัดกรองนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอนก่อนเข้าชั้นเรียนอย่างเข้มข้น และปรับเปลี่ยนการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ได้แก่ นักศึกษารายวิชาการฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษา และรายวิชาฝึกงาน
ในสถานประกอบการณ์ทุกรูปแบบ ให้เป็นการนิเทศนักศึกษาแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์
.
ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์การทวีความรุนแรงขึ้น ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีประกาศมาตรการป้องกันและรองรับอย่างเร่งด่วนต่อไป
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน