THE FUTURIST l EP26 9 เทรนด์เทคโนโลยีแห่งปี 2021 ที่ทุกองค์กรควรรู้

THE FUTURIST l EP26 9 เทรนด์เทคโนโลยีแห่งปี 2021 ที่ทุกองค์กรควรรู้
.
ดำเนินรายการโดย คุณซี ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 18.30-19.00 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #THEFUTURIST #CEEMEAGAIN