มรดกไทย l สัญลักษณ์ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเชียงใหม่

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “นิราศเวียงพิงค์”
มรดกภูมิปัญญาไทย ช่วงที่ 1 ศิลาดล’ สัญลักษณ์ความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเชียงใหม่
มรดกภูมิปัญญาไทย ช่วงที่ 2 เครื่องสังคโลก มรดกทางภาษา บทกลอน จิบกาแฟแลชีวิต
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[14 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895