มทร.สุวรรณภูมิ ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล เปิดหลักสูตร

RMUT TALK l มทร.สุวรรณภูมิ ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล เปิดหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
.
สัมภาษณ์ อ.ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ
.
มทร.สุวรรณภูมิ เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย(ต่อเนื่อง) ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนจะเน้นการผลิตสื่อดิจิทัล การผลิตกราฟฟิก เกมส์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีเสมือนจริง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น เมื่อจบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถประกอบอาชีพเป็นนักพัฒนาสื่อดิจิทัล นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาเกมส์และแอนิเมชั่น เป็นต้น
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ อาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล 092 551 9356