มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้พิการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมกันในสังคม

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความมุ่งหมายสนับสนุนให้เด็กทุกคน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้พิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิในการเข้าระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับคนธรรมดาทั่วไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาพิการ) ประเภทโควตา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการเคลื่อนไหว และออทิสติก ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ โดยผู้สมัครต้องสำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือตามที่คณะกำหนด ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 สมัครผ่านระบบออนไลน์ www.rmutp.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2665 3777 ต่อ 6636 , 6302-9

ณัฐภัทรพล จุติการพาณิชย์ วิทยุราชมงคลพระนคร รายงาน