คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา มั่นใจวัดประสิทธิภาพได้เต็มร้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ของประเทศ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ( ฉบับที่ ๓ ) โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็น จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม นี้ ซึ่งในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจัดการสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ นั้น
.
ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนและการสอบวัดผลของนักศึกษามีความต่อเนื่อง คณะบริหารธุรกิจจึงได้นำรูปแบบการเรียนการสอน และการสอบวัดผล ผ่านระบบ Learning Management System (LMS) ของมหาวิทยาลัยฯ มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้นักศึกษาทำข้อสอบผ่านทางระบบ LMS (Learning Management System) ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยระบบ LMS เป็นระบบการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ทาง มทร.อีสาน สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning มาอย่างต่อเนื่อง
.
สำหรับข้อดีของการสอบผ่าน ระบบ LMS คือ สามารถเลือกรูปแบบการตั้งคำถามและการตอบคำถามให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ ได้ อีกทั้งสามารถตั้งชุดคำถามที่สลับไปมาเพื่อลดการทุจริตในการสอบได้ รวมถึงเมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จ จะสามารถทราบผลคะแนนสอบได้ทันที และเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นักศึกษาที่เข้าสอบจะต้องเปิดกล้องที่ติดตั้งกับอุปกรณ์ที่นักศึกษาออนไลน์ระหว่างทำข้อสอบ โดยนักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ google meet โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้คุมสอบสามารถชี้แจงรายละเอียดการสอบได้ และสามารถเห็นหน้าได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการเข้าสู่ห้องสอบในรูปแบบปกติ
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน