ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (รหัสตำแหน่ง ๒๑๑๓๕๘)

๑. ๒๑๑๓๕๘๐๑ นางสาวพุทธชาติ แย้มวิทยวงค์กุล
๒. ๒๑๑๓๕๘๐๒ นางสาวพนิดา สาระไชย

ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ ๒๑๔ – ๒๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 15 กพ 64