มทร.อีสาน ผนึกกำลังร่วม ๔๗ หน่วยงานในโคราช ขับเคลื่อน KORAT MICE ๒๐๒๑

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซ์ซิตี้ และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ได้แก่ การจัดประชุมองค์การ (Meeting) การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การจัดประชุมขนาดใหญ่ (Convention) และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exhibition) รวมถึงการจัดงาน (Event) โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ ซึ่งจัดขึ้นโดย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา (NCEC) โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา กว่า ๔๗ แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อน โครงการ Korat MICE City Moving Forward Collaboration ณ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal ๒๑ Korat และโรงแรม Centre Point Korat
.
ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการในหลายรูปแบบ ทั้งการผลักดันห้องประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน MICE ของประเทศ การส่งบุคลากร อาจารย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เข้าไปร่วมเป็นคณะทำงานกับจังหวัดในการพัฒนา KORAT MICE ทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด เช่น การจัดการผังเมืองให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นจำนวนมาก
สำหรับ โครงการ Korat MICE City Moving Forward Collaboration เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง มทร.อีสาน ได้ร่วมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัด
.
วราภรณ์ นามบุตร
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน