มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดงานมหัศจรรย์คราม @ราชมงคลสกลนคร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มมูลค่าผ้าย้อมครามธรรมชาติ สนับสนุนการจำหน่ายทางออนไลน์

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ภูศรีฐาน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมงานมหัศจรรย์ คราม @ราชมงคลสกลนคร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามธรรมชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมราชมงคล อาคาร ๑๒ อาคารเรียนรวม มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าครามธรรมชาติที่มีอัตลักษณ์ และเป็นผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดสกลนคร
๒.เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าครามธรรมชาติผ่านช่องทางออนไลน์
๓.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสกลนคร
.
สำหรับโครงการนี้ มีผู้ประกอบการผ้าย้อมครามธรรมชาติในจังหวัดสกลนคร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมครามธรรมชาติการประกวดการไลฟ์สดเพื่อจำหน่ายสินค้า การเดินแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์จากผ้าครามธรรมชาติและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของนักศึกษา ซึ่งสวมใส่ชุดผ้าครามธรรมชาติ
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน