RMUT Marketplace 9 มทร.รวมพลัง ให้ชาวราชมงคลขายสินค้าสู้โควิด

RMUT TALK I RMUT Marketplace 9 มทร.รวมพลัง ให้ชาวราชมงคลขายสินค้าสู้โควิด
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากสภาพเศรษฐกิจประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าได้รับผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก
ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น มทร.ธัญบุรี จึงได้จัดให้มีการตั้ง RMUTT Marketplace ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิก ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถนำสินค้า และบริการ เข้ามาจำหน่ายผ่านทาง RMUTT Marketplace โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มปิด เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าเข้าร่วมเป็นอย่างมาก