FaceTheFact l “สุดา ชื่นบาน” ศิลปินแห่งชาติปี 2563

#FaceTheFact l ผู้สูงวัยที่มีอายุ 76 ปี
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง
ประจำปี 2563 คือคุณสุดา ชื่นบาน ปัจจุบันนี้ คุณ
สุดา ชื่นบาน ยังคงทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
.
จากบุคลิกภาพของท่าน แสดงว่า ต้องเป็นผู้ที่ ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และจากคำสัมภาษณ์หลังจากได้รับรางวัล ท่านเห็นว่าการทำงานในขณะที่สูงวัยเช่นนี้ มีแต่ประโยชน์ที่ได้รับ เพราะต้องดูแลสุขภาพและพัฒนาสติปัญญา ทำให้ไม่หลงลืม
.มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย แนะนำประโยชน์ของการร้องเพลง ดังนี้ การร้องเพลงช่วยฝึกการหายใจ ทำให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรง ปอดแข็งแรง หัวใจแข็งแรง, ช่วยฝึกการพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ,ฝึกการฟังและการได้ยิน, ฝึกให้เกิดความคิดกล้าแสดงออก, ฝึกสมาธิ, และสุดท้ายคือ คลายอารมณ์
คลายเครียด มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
ข้อมูล จากรายการ Golden Song ช่อง One 31 และ
จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย www.thaiheartfound.org
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 26 มีนาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย