Innovation for Life I EP.44 เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่นวัตกรรม 5.0

ช่วง 1

ช่วง 2
Innovation for Life I EP.44 เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่นวัตกรรม 5.0

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี

ส่งเสริมนวัตกรรมเข้าสู่โลกแห่งสังคมที่มีคุณภาพ เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่นวัตกรรม 5.0 เป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งธุรกิจอาจจะมาเร็วและไปเร็วเช่นกัน / เมื่อเปลี่ยนสนามรบ เป็นสนามการค้า

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ