มทร.กรุงเทพ จับมือ กิจการค้าร่วม สร้างโรงพยาบาลและโรงแรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ

อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ลงนามในพิธีลงนามสัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่าที่ดินว่างเปล่า เพื่อสร้างโรงพยาบาลและโรงแรม รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับกิจการค้าร่วม โดยบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด และบริษัท ดีไซน์ คอนติเนนตัล จำกัด เพื่อ ก่อสร้างโรงพยาบาลและโรงแรมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเครื่องมือแพทย์ ระบบไฟฟ้า ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษา ด้านการผลิตเสื้อผ้าและด้านเคหะสิ่งทอ รวมถึงการวิจัยและการบริการวิชาการที่จะมีร่วมกันในอนาคต
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน