มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิงดูแลพื้นที่ตำบลโคกสี ตำบลหนองตูม ตำบลบึงเนียม จ.ขอนแก่น

ศูนย์การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อบต.โคกสี อบต.หนองตูม อบต.บึงเนียม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้ง 3 ตำบล ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อประจำตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลหนองตูม โดยนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์พักคอยและพักพิง พร้อมมอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นและคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมพื้นที่
.
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีนโยบาย ให้ หน่วยงานในสังกัด มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่นับวันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีซึ่ง วิทยาเขตขอนแก่นรับผิดชอบดูแลมีอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ โรงเก็บเครื่องจักรเครื่องมือ แปลงทดสอบทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บ้านพักอาจารย์ บ้านพักคนงาน ปัจจุบันนี้การเรียนการสอนได้ปรับเป็นการศึกษาออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ วิทยาเขตขอนแก่นจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย ได้แก่ แฟลตที่พัก 10 ยูนิต จำนวน 20 เตียง เป็นหน่วยพักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป
.
ส่วนอาคารเรียนรวมจำนวน 48 เตียง(รองรับสูงสุดได้ 124 เตียง ) เป็นหน่วยพักพิงกักตัว สำหรับคนขอนแก่นที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและควบคุมเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Quarantine) และชั้นที่ 1 จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการจำนวน 1 ห้อง ชั้น 2 พักกักตัว สำหรับผู้หญิง จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 16 เตียง ชั้นที่ 3 -4 พักกักตัว สำหรับ ผู้ชายจำนวน 4 ห้อง ๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 32 เตียง