ผลงานนวัตกรรม มทร.อีสาน ได้รับเลือกเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ในงาน Smart Agro-Machinery DIProm 2021

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ มทร.อีสาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะประจำปี 2564 (Smart Agro-Machinery DIProm 2021: SAMAD 2021) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ โครงการการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อยกระดับและพัฒนาแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่การเป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะอย่างมืออาชีพ และสามารถต่อยอดการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะสู่ท้องถิ่นผ่านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน
.
ทั้งนี้ ผลงานของ คณาจารย์ มทร.อีสาน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 2 ทีม ใน 20 ทีม ที่ได้รับเกียรติบัตรถือเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ การประกวดครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 115 ทีม สำหรับผลงานของมทร.อีสาน ซึ่งได้รับรางวัล ได้แก่
.
ผลงานการ “ปรับปรุงโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความอัจฉริยะ” ซึ่งดำเนินการให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรบ้านบางควายลุย โดยมี อ.ดร.สาวิตรี ประภาการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, อ.ดร.ณัฐพงษ์ ประภาการ อาจารย์จากโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมการเกษตร สถาบันสหสรรพศาสตร์, อ.ศลิษา เจริญสุข, ดร.ปัญญา หันตุลา และ นายธราวุฒิ บุญน้อม เป็นผู้ดำเนินงาน
.
และผลงาน “แม่พิมพ์สบู่สำหรับการผลิตสบู่น้ำส้มควันไม้” ซึ่งดำเนินการให้กับ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านหนองปลาไหล โดยมี อ.ดร.วารี ศรีสอน, อ.ดร.ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, อ.ดร.ฐิตินันท์ ป้องนาม อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินงาน
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน