มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครอาจารย์ 62 อัตรา วุฒิปริญญาโท-ปริญญาเอก

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการครั้งที่ 1 ปี 2564 ตำแหน่งอาจารย์ 62 อัตรา วุฒิปริญญาโทเงินเดือน 26,250 บาท วุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท โดยเปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6 อัตรา,โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 2 อัตรา, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5 อัตรา, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2 อัตรา,คณะบริหารธุรกิจ 15 อัตรา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 อัตรา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7 อัตรา, คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6 อัตรา,คณะศิลปศาสตร์ 9 อัตรา,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 อัตรา คณะการแพทย์บูรณาการ 3 อัตรา เปิดรับสมัครคัดเลือกถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ดูรายละเอียดต่างๆ พร้อมกำหนดการและสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของ มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลสอบแข่งขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564” ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน