มทร.อีสาน จัดการบรรยายพิเศษและการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษา ภายใต้วิกฤตโควิด-19 ร่วมมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

เมื่อที่ 20 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการสัมมนา เรื่อง พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 (The rapid change of teaching and learning during COVID-19 pandemic) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Mike Yuan-Kuang Guu, Ph.D. อธิการบดี National Pingtung University (NPTU) บรรยายพิเศษหัวข้อ “The rapid change of teaching and learning during COVID-19 pandemic” รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายพิเศษหัวข้อ “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19” และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “พลิกโฉมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19” โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ จาก 6 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย เข้าร่วมการเสวนา
.
ด้าน ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เปิดเผยว่า สำหรับการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยายจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 200 ราย นับว่าอีกหนึ่งความก้าวหน้าของ มทร.อีสาน ในการจัดเสวนาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของเอเชีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรงนี้ อีกทั้งเป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือกันพัฒนาทางวิชาการ วิจัย รวมถึงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและยั่งยืนได้ต่อไป
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน