นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก รับทุนจากบริษัท MSD ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบทุนการศึกษา 2020 Grant The MSD Animal Health Program ให้กับ นางสาวสุวารี วอสเบียน นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
.
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจาก บริษัท เอ็มเอสดี MSD (ประเทศไทย) จํากัด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการและจัดสรรทุนให้กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 ทุน ทุนละ 2,500 เหรียญสหรัฐ และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
.
ปุณณภา เหลื่อมล้ำ มทร.ตะวันออก รายงาน