มทร.ตะวันออก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 กิจกรรม “ร้อยรักถักทอใจ เป็นสายใยที่ผูกพัน”

วันที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 “ร้อยรักถักทอใจ เป็นสายใยที่ผูกพัน” ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถาบันบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และถ่ายทอดสดเข้าร่วมงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Application โดยในปีนี้มีบุคลากรเกษียณอายุฯ จำนวน 22 ท่าน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต
.
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี กล่าวแสดงมุทิตาจิตสดุดีผู้เกษียณอายุราชการ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ จนครบวาระเกษียณ ต่อจากนั้นร่วมรับชมวีดิทัศน์แนะนำตัวผู้เกษียณอายุราชการและรับฟังความในใจจากผู้เกษียณอายุฯ
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอส์ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ในการจัดกิจกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
.
ปุณณภา เหลื่อมล้ำ มทร.ตะวันออก รายงาน