Innovation for Life I EP.63 เมื่อปัญหาทำให้เกิดปัญญา

Innovation for Life I EP.63 เมื่อปัญหาทำให้เกิดปัญญา

ปัญหาทำให้เกิดปัญญาและนวัตกรรม การใช้พลังงานทดแทนเริ่มได้รับความสนใจ มีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี/ ประเทศซาอุดิอาราเบียกับการปรับรูปแบบการใช้ชีวิต และเมื่อน้ำมันจะหมดลงในอนาคต

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต