มทร.อีสาน หารือ iGroup Asia Pacific และ MangoSTEEMS หนุนใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยจัดระบบชุมชน

มทร.อีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้การต้อนรับ นายจักร บุญหลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อดีตเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ คุณกิตติภัฏ เฉลยทรัพย์ ผู้จัดการ บริษัท mangoSTEEMS ประเทศไทย และ คุณลี พจน์ นฤตรรกกุล CEO บริษัท iGroup Asia Pacific ในการหารือเกี่ยวกับการนำ Platform Online เข้ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนเครือข่ายที่ทางมหาวิทยาลัยดูแลและพัฒนา
.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท mangoSTEEMS ประเทศไทย โดยเป็นบริษัทในเครือ iGroup Asia Pacific เข้าหารือกับ มทร.อีสาน เพื่อร่วมพัฒนาทักษะด้าน digital ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ด้วยแพลตฟอร์มพิเศษที่สามารถเลือกฟังก์ชันการรับรู้ได้ รวมถึงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมกับตัวแพลตฟอร์ม และเสนอให้ มทร.อีสาน นำแพลตฟอร์ม Cite Ready เข้ามาใช้ในการตรวจจับการคัดลอกผลงานทางวิชาการ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนที่จะจัดแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการบริหารจัดการชุมชม โดยจะนำแพลตฟอร์มดังกล่าวไปใช้ร่วมกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน ของ มทร.อีสาน ในโครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
.
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการร่วมกับทางบริษัท ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้ นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยจะนำมาให้นักศึกษาและบุคลากรได้ทดลองใช้ในเบื้องต้นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการใช้งานว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่วมมือกับทางบริษัทในอนาคตต่อไป
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน