Innovation for Life I EP.64 เมื่อโควิด กระตุ้นการใช้เทคโนโลยี

Innovation for Life I EP.64 เมื่อโควิด กระตุ้นการใช้เทคโนโลยี

เมื่อโควิดเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในงานด้านกีฬา (VR) การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้คนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากขึ้น เมื่อเทคโนโลยีทำการจับตาผู้กระทำความผิดมากขึ้น (CCTV) และมาพร้อมกับเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าที่จะใช้มากขึ้นในอนาคต

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต